Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Advertisement

Latest Inside News


y,dj; êjr ixúOdk tluq;=fõ iNdm;s frdaIka m%kdkaÿg wo  lsf,da 148 la  n/;s  fudar ud¿fjl=  yiq ù we; '

y,dj; isg  uqyqÿ  ie;mqï 20 la muK ÿßka  fï  fudard isg we;s w;r  miqj
weula oeófuka uf¾ fudard w,a, f.k we;s njhs wm jd¾;dlre mejiqfõ'
fudard ud¿ lsf,dajla fï Èkj, remsh,a 600 lg w,ú fõ 'තවත් පුවත්

Gossip Lanka Main News

Advertisement

Like Us on Facebook